A picture

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prieskum trhu)

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný  názov

Obec Blatná na Ostrove

Poštová adresa

Blatná na Ostrove č. 203

Obec

Blatná na Ostrove, 930 32

IČO

00305308

Kontaktná osoba

Mgr. Terézia Földváry

e-mail

obec@blatnanaostrove.sk

 

 1. Názov predmetu obstarávania zákazky:

Zakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Blatná na Ostrove

 

 1. Opis predmetu zákazky

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obci Blatná na Ostrove. Požadované množstvo:400 kusov.

Opis kompostéra po technickej stránke:

Objem: 1000 litrov

Hrúbka steny: minimálne 8 mm

Vetracie otvory: po celom obvode kompostéra

Materiál: recyklovateľný, UV stabilný, teplota stabilizovania od – 40 °C do + 80 °C

Poklop nádoby:  vybavený poistkou proti vetru

Certifikovaný kompostér bez dna.

Záruka: min. 5 rokov

Farba: zelená

 

 1. Miesto plnenia zákazky: 

Blatná na Ostrove č. 203, 930 32

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky v eurách bez DPH:  

45 156,00 Eur

 

 1. Typ zmluvy:

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na dodanie tovaru.

 

 1. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk

Najnižšia cena uvedená v Eur s DPH.

 

 1. Kontaktná osoba vo veci predmetu zákazky:

Mgr. Terézia Földváry, č.t. 0918 500 470, e-mail: obec@blatnanaostrove.sk

 

 1. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

 

Cenová ponuka musí byť doručená poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa do 02.11.2020 do 16:00 hod. Neúplná ponuka nebude hodnotená.

 

Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou plnenia zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke.

 

12. Ponuka musí obsahovať :

 1. adresu obstarávateľa
 2. adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),
 3. označenie heslom: „Zakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Blatná na Ostrove“
 4. výpis z aktuálneho obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (akceptujeme aj výpis z internetu)
 5. certifikát kvality tovaru
 6. podpísaný návrh zmluvy 
 7. špecifikácia ceny - vypracovaný rozpočet ku kúpnej zmluve podpísaný dodávateľom na CD nosiči vo formáte xlsx (excel)

 

V Blatnej na Ostrove, dňa 25.10.2020.

 

                                                                                    Mgr. Terézia Földváry, starostka obce

 

Príloha:  

Návrh kúpnej zmluvy

                                             

 

 

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Obec Blatná na Ostrove je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Blatná na Ostrove
Obecný úrad, Blatná na Ostrove 203, Blatná na Ostrove 930 32
zastúpené:Terézia Földváryová
IČ: 00305308

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Blatná na Ostrove v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Blatná na Ostrove, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.