A picture

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (prieskum trhu)

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný  názov

Obec Blatná na Ostrove

Poštová adresa

Blatná na Ostrove č. 203

Obec

Blatná na Ostrove, 930 32

IČO

00305308

Kontaktná osoba

Mgr. Terézia Földváry

e-mail

obec@blatnanaostrove.sk

 

 1. Názov predmetu obstarávania zákazky:

Obnova a rekonštrukcia strešného plášťa základnej školy obce Blatná na Ostrove

 

 1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je obnova a rekonštrukcia plochej strechy základnej školy v Blatnej na Ostrove. Budova je dvojpodlažná s jednoplášťovou plochou strechou. Strešná konštrukcia  je jednoplášťová plochá so spádom do 5 stupňov. Strešná krytina je tvorená asfaltovými pásmi, je vo viacerý miestach značne poškodená. V rámci prác je potrebné vykonať:

 • Izolácia strechy, povlakové krytiny
 • Tepelná izolácia strechy
 • Konštrukcie tesárske a klampiarske
 • Elektromontáže - demontáž a montáž bleskozvodu

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výkaze výmer – Príloha č. 1

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45000000-7
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce

Časti:  Táto zákazka sa delí na časti: Nie
          Variantné riešenie sa nepripúšťa.

 

 1. Miesto plnenia zákazky:

Blatná na Ostrove č. 203, 930 32

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky v eurách bez DPH:  

57 537,86 Eur

 

 1. Podmienky financovania:

Cena za predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke je konečná a musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Úhrada predmetu zákazky sa bude realizovať po ukončení a odovzdaní prác. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.

 

 1. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk

Najnižšia cena uvedená v Eur s DPH.

 

 1. Kontaktná osoba vo veci predmetu zákazky:

Mgr. Terézia Földváry, č.t. 0918 500 470, e-mail: obec@blatnanaostrove.sk

 

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:

20.12.2021.

 

 1. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Cenová ponuka musí byť doručená poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa do 08.10.2021 do 12:00 hod. Neúplná ponuka nebude hodnotená.

 

 

11. Ponuka musí obsahovať :

 • adresu obstarávateľa
 • adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla, alebo miesta podnikania),
 • označenie heslom: „Obnova a rekonštrukcia strešného plášťa základnej školy obce Blatná na Ostrove“
 • výpis z aktuálneho obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (akceptujeme aj výpis z internetu)
 • Ak uchádzač nie je platcom DPH , upozorní na to v ponuke.

 

V Blatnej na Ostrove, dňa 28.09.2021.

 

                                                                                            Mgr. Terézia Földváry,  starostka obce

 

Prílohy:

1. Výkaz výmer  - v elektronickej podobe ( formát exc.) - TU (66 kB)

 

 

 

 

Profil verejného obstarávateľa

 

Obec Blatná na Ostrove je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Blatná na Ostrove
Obecný úrad, Blatná na Ostrove 203, Blatná na Ostrove 930 32
zastúpené:Terézia Földváryová
IČ: 00305308

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Blatná na Ostrove v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

 1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
 2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Blatná na Ostrove, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.