Matričný úrad

Matričné záležitosti vybavujeme na obecnom úrade v pracovných dňoch.

Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matrika vydáva prvopisy a druhopisy matričných dokladov – rodných, sobášnych a úmrtných listov.

 

 

Sobášna matrika prsten

Zápis uzavretia manželstva, ak matričná udalosť nastala v obci Blatná na Ostrove v súlade s § 11 zákona číslo 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri.  Tlačivo - žiadosť o uzatvorenie manželstva poskytne matričný úrad.

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá požadované doklady príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzatvorením manželstva. Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR predkladá požadované doklady matričnému úradu najmenej 14dní pred uzavretím manželstva.

Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk musia si snúbenci zabezpečiť k obradu na matričnom úrade súdneho tlmočníka.

V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.

Takisto treba vybavovať, ak plánujete cirkevný sobáš, len v tom prípade musíte vybavovať na matrike obce/mesta, v ktorom sa kostol nachádza.

Prílohy žiadosti

slobodný, /-á  -  rodné listy, platné občianske preukazy

vdovec, vdova  -  rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list bývalého manžela/-ky

maloletý/-á  -  rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavretia manželstva

rozvedený/-á - rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatný rozsudok súdu o rozvode manželstva

cudzinec - rodný list, platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, potvrdenie o tom, že žiadateľ môže uzavrieť manželstvo v zahraničí, ktoré musí obsahovať aj adresu žiadateľa (prípadne zvlášť potvrdenie o trvalom bydlisku), rozvedení alebo vdovci/vdovy aj vyššie uvedené rozsudky - všetky doklady v cudzom jazyku musia byť s úradným prekladom a odovzdané na obecný úrad najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom uzavretia manželstva.  Zoznam štátov, odkiaľ je potrebné zabezpečiť aj apostiláciu.

Správny poplatok: podľa zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (viď nižšie). Poplatok sa platí v pokladni obecného úradu.

 

Úmrtná matrika

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala matričná udalosť.

Potrebné doklady:

tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdené nemocnicou alebo lekárom 3x,

občiansky preukaz nebohého, ak ide o cudzinca cestovný pas alebo povolenie na pobyt v SR,

potvrdenie o občianskom preukaze vydané PZ SR -  v prípade osoby bez dokladu totožnosti

tretia osoba-splnomocnenie vybavovateľa pohrebu.

Správny poplatok: bez poplatku

 

Výpisy z matričných kníh

Výpis z matričných kníh je možné vydať osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti) v zmysle § 18 ods. 1 zákona číslo 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, alebo na základe úradne osvedčeného splnomocnenia.

Potrebné doklady:

na prevzatie predložiť platný občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo náhradný doklad, ktorý vydal  príslušný policajný útvar

Správny poplatok: podľa zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (viď nižšie). Poplatok sa platí v pokladni obecného úradu.

 

 

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu na matričnom úrade pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady:

platný občiansky preukaz matky a otca,

právoplatný rozsudok o rozvode ( ak matka dieťaťa je rozvedená),

úmrtný list nebohého manžela (ak matka dieťaťa je vdova).

Obaja rodičia podpisujú zápisnicu o určení otcovstva osobne na matrike. Nie je možné určiť otcovstvo na základe splnomocnenia. Ak je jeden z rodičov dieťaťa cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní zabezpečiť súdneho tlmočníka.

Správny poplatok: bez poplatku

 

Poplatky na matrike platné od 1.4.2024
Vystavenie originálu Rodného listu, Sobášneho listu a Úmrtného listu
poplatok 7,- €

Nahliadnutie do matrík
poplatok 3,- € za každý zväzok matrík

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky
poplatok 15,- €

Uzavretie manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR   - poplatok 30,- €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - poplatok 100,- €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami - poplatok 280,- €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt
- Poplatok 280,- €