Ohlasovňa pobytu

Prihlásenie na trvalý pobytpobyt

Prihlasovací lístok vyhotovuje elektronicky zamestnanec ohlasovne. Občan si overuje správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše. Po prihlásení na novú adresu pobytu, ohlasovňa automaticky odhlási občana zo starej adresy. Občan zamestnancovi ohlasovne uvedie najvyššie dosiahnuté vzdelanie, národnosť a dôvod sťahovania. Tieto údaje sú potrebné do elektronického formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní.

K prihláseniu na trvalý pobyt budete potrebovať

 • Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze. V prípade, že ho nemáte, predkladáte cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR. Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, predkladáte rodný list dieťaťa, vydaný orgánmi SR.
 • Vlastnícke právo od 1.9.2018 overuje ohlasovňa pobytu. Ak z technických dôvodov nemôže ohlasovňa získať výpis z listu vlastníctva z informačného systému, môže požiadať o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva, v prípade hlásenia pobytu, môže byť staršia ako 30 dní.
 • Súhlas s prihlásením občana k trvalému pobytu. Podpis vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti musí byť úradne osvedčený.

Toto potvrdenie nemusíte predkladať ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela/manželky alebo nezaopatreného dieťa vlastníka
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy súhlasia a podpíšu sa na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Špecifické prípady

Prihlasovanie dieťaťa

Ak sa vám dieťa narodí na Slovensku, prihlásenie na trvalý pobyt nemusíte oznamovať, ten sa mu automaticky zaeviduje podľa trvalého pobytu matky na Slovensku.

Ak sa vám narodí dieťa v zahraničí, je začiatok jeho trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Znamená to, že dieťa je potrebné prihlásiť v ohlasovni pobytu.

Prihlasovanie iného občana

Pobyt môžete hlásiť aj za člena svojej rodiny. Budete potrebovať jeho splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý sa občanovi s trvalým pobytom na území obce vystaví po predložení rodného listu.

 

UPOZORNENIE:

Po zmene trvalého pobytu je občan povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu v lehote do 30 dní.

 

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri   prehlásení pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri  prihlásení  na  prechodný pobyt  je potrebné  predložiť  tie  isté  listiny  ako  pri prihlásení na trvalý pobyt.

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Sťahovanie v rámci Slovenska

V prípade, že sa sťahujete v rámci Slovenskej republiky, nemusíte zmenu trvalého pobytu oznamovať pôvodnej ohlasovni. Automaticky tak urobí nová ohlasovňa, v ktorej si hlásite aktuálny trvalý pobyt.

Sťahovanie do zahraničia

Odhlasovať sa z trvalého pobytu musíte, ak sa rozhodnete vycestovať do zahraničia s cieľom žiť tam natrvalo. Môžete tak urobiť pred alebo po vycestovaní do zahraničia.

Ak sa rozhodnete, že opustíte krajinu a už sa nevrátite, musíte sa odhlásiť z vášho trvalého bydliska v ohlasovni pobytu. Občan musí pri trvalom odsťahovaní zo SR odovzdať svoj občiansky preukaz na oddelení dokladov alebo na zastupiteľskom úrade. Na ďalšie preukázanie totožnosti mu bude slúžiť cestovný pas. Prípadne môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu, v ktorom sa uvedie údaj o mieste jeho pobytu v zahraničí a skratka štátu. Pri jeho vybavovaní musí zároveň predložiť potvrdenie o evidovanom pobyte v zahraničí, napr. vodičský preukaz, pobytovú kartu a pod.

V prípade, že ste už vycestovali do zahraničia a počas pobytu sa rozhodnete ukončiť trvalý pobyt na Slovensku, máte možnosť tak urobiť prostredníctvom zastupiteľského úradu SR. Rovnako môžete odhlásenie vybaviť tak, že splnomocníte zástupcu, ktorý za vás odhlásenie vykoná na Slovensku v ohlasovni.

 

Zrušenie trvalého pobytu

Ide o úkon, ktorým bude občanovi zrušený trvalý pobyt. O tento proces môže požiadať vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti v ohlasovni pobytu v nasledujúcich prípadoch:

 • ak občan nemá v budove alebo jej časti žiadne užívacie právo
 • ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

 • Vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti predložia doklad totožnosti.
 • Následne predložia písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá v predmetnej nehnuteľnosti užívacie právo. Tento návrh musí byť podpísaný vlastníkom nehnuteľnosti alebo všetkými spoluvlastníkmi (v prípade neprítomnosti niektorého zo spoluvlastníkov musí ísť o osvedčený podpis).
 • Vlastnícke právo od 1.9.2018 overuje ohlasovňa pobytu. Ak z technických dôvodov nemôže ohlasovňa získať výpis z listu vlastníctva z informačného systému, môže požiadať o predloženie výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe. Takto predložená listinná podoba výpisu z listu vlastníctva môže byť staršia ako 30 dní.

Ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:

 • Právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva
 • Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní BSM
 • Rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia
 • Dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • Iné

Prípady, v ktorých nie je možné podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

 • vlastníkovi
 • spoluvlastníkovi
 • manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka
 • nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka
 • občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti

UPOZORNENIE: V prípade, že vám bol trvalý pobyt zrušený o doručení sa dozviete z úradnej tabule obce, na ktorej bude oznam zverejnený 15 dní. V oznámení ohlasovňa pobytu uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

 

TLAČIVÁ:

Súhlas s prihlásením občana na pobyt Typ: PDF dokument, Velkosť: 201.5 kB

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Typ: PDF dokument, Velkosť: 350.33 kB

 

Poplatok: 
potvrdenie o pobyte – 5 €/osoba