Önkormányzat

A község minden, a községgel és annak vagyonával kapcsolatos igazgatási, vagyonkezelési tevékenységben önállóan dönt, illetve ezeket önállóan végzi, ugyanez vonatkozik minden olyan ügyre, amelyet a külön törvény a község önkormányzati jogköreként szabályoz, ha az ilyen tevékenységet a törvény szerint nem az állam, más jogi személy vagy természetes személy végzi. A község önkormányzati tevékenységét a község lakosai a község szervei, a helyi referendum és a községi lakossággyűlések által gyakorolják.

A község lakosa az a személy, aki a község területén állandó lakhellyel rendelkezik. A község lakosa részt vesz az önkormányzati tevékenység gyakorlásában. A község lakosa különösen jogosult

a) választani község önkormányzati szerveibe és az község önkormányzati szervébe való megválasztásra,
b) szavazni a község életével és fejlődésével kapcsolatos fontos kérdésekről (helyi referendum),
c) részt venni a községi lakossággyűléseken és ezeken kifejteni véleményét, illetve részt venni a helyi képviselő-testület ülésein,
d) a saját beadványaival és panaszaival a község szerveihez fordulni,
e) a község közhasználati célú létesítményeit és egyéb vagyontárgyait rendeltetésszerűen használni,
f) saját maga és családja, illetve a vagyona védelmében közreműködést igényelni,
g) sürgős szükséghelyzet esetén segítséget igényelni.
 
 A község lakosa hozzájárul a község fejlesztéséhez és gyarapításához és segítséget nyújt a község szerveinek. A község lakosa ennek során köteles
a) védeni a község vagyonát és részt vállalni a község költségeiben, elvégezni a község által szervezett olyan kisebb jelentőségű községi szolgáltatásokat, amelyek a község lakossága életminőségének, az élő környezetet minőségének, a gazdasági feltételek és a szociális feltételek javítását célozzák és a község érdekében végzik őket,
b) hozzájárulni a község élő környezetének védelméhez és gyarapításához,
c) hozzájárulni a község rendbentartásához,
d) a saját képességeihez és lehetőségeihez mérten személyes segítséget nyújtani a községet sújtó természeti katasztrófa vagy baleset megszüntetéséhez és következményeinek felszámolásához.
 
A község szervei a helyi képviselő-testület és a község polgármestere.