Képviselő-testület

Sárosfa Község Képviselő - testületének tagjai    

képviselok

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölcs Mónika
monika.bolcsova@blatnanaostrove.sk
 

Ing. Dalibor Hlivák
dalibor.hlivak@blatnanaostrove.sk

 

Kalina Róbert
robert.kalina@blatnanaostrove.sk

 

Mayer Csaba
csaba.mayer@blatnanaostrove.sk

 

Nagy Lehel
lehel.nagy@blatnanaostrove.sk

 

Sárosfai István
stefan.sarosfai@blatnanaostrove.sk

 

Mgr. Szabó János
jan.szabo@blatnanaostrove.sk

 


 

 

A képviselő-testületről a községi önkormányzatokról szóló, 369/1990.  számú törvény 13 §-a a következőképpen rendelkezik:  

 

11. §
A helyi képviselő-testület
A helyi képviselő-testület a község képviselő-testületi tagokból álló képviseleti testülete, akiket a község lakosai közvetlen választás során négy évre választanak meg. A választási szabályokról külön jogszabály rendelkezik. A helyi képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott helyi képviselő-testület tagjainak fogadalomtételével jár le.
A képviselő-testületi tagság összeegyeztethetetlen a következő tisztségekkel:
a) polgármester,
b) a megválasztás helye szerinti község alkalmazottja,
c) a megválasztás helye szerinti község által létrehozott költségvetési szervezet vagy dotációs szervezet képviseleti szerve,
d) egyéb, külön törvény szerinti tisztség.
A helyi képviselő-testület a képviselő-testületi tagok létszámát, az egész választási időszakra vonatkozóan, a választást megelőzően, a lakosságszám szerint a következőképpen határozza meg:
a) legfeljebb 40 lakos esetén 3 képviselő-testületi tag,
b) 41 és 500 közötti lakosságszám esetén 3 és 5 közötti képviselő-testületi tag,
c) 501 és 1000 közötti lakosságszám esetén 5 és 7 közötti képviselő-testületi tag,
d) 1001 és 3000 közötti lakosságszám esetén 7 és 9 közötti képviselő-testületi tag,
e) 3001 és 5 000 közötti lakosságszám esetén 9 és 11 közötti képviselő-testületi tag,
f) 5001 és 10 000 közötti lakosságszám esetén 11 és 13 közötti képviselő-testületi tag,
g) 10 001 és 20 000 közötti lakosságszám esetén 13 és 19 közötti képviselő-testületi tag,
h) 20 001 és 50 000 közötti lakosságszám esetén 15 és 25 közötti képviselő-testületi tag,
i) 50 001 és 100 000 közötti lakosságszám esetén 19 és 31 közötti képviselő-testületi tag,
j) 100 000 feletti lakosságszám esetén 23 és 41 közötti képviselő-testületi tag.
A helyi képviselő-testület dönt a község életét érintő alapvető kérdésekről, a következők tartoznak kizárólagos döntési jogkörébe:
a) a község vagyonával és község által használt állami vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés alapelveinek meghatározása, az ilyen vagyont érintő legfontosabb intézkedések jóváhagyása, illetve az ilyen vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése,
b) a község költségvetésének és a költségvetés módosításnak jóváhagyása, a költségvetés teljesítésének ellenőrzése és a község zárszámadásának elfogadása, a önkormányzati kötvénykibocsátás jóváhagyása, a 20. § (1) bekezdése szerinti szerződés jóváhagyása, a hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés, az állami (központi) költségvetésből nyújtott visszatérítendő pénzügyi kiegészítésért vállalt kezesség átvállalása; a helyi képviselő-testület által meghatározott terjedelemben a polgármester költségvetési módosításokat eszközölhet,
c) a község vagy a községrész területfejlesztési tervének jóváhagyása és a község életének egyes területeinek fejlesztésére vonatkozó koncepció jóváhagyása,
d) a helyi adók bevezetéséről vagy megszüntetéséről való döntés és a helyi illeték kivetése,
e) a helyi adó vagy a helyi illeték és a nyilvános gyűjtés mibenlétének meghatározása, illetve a hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés,
f) a község életének és fejlesztésének legfontosabb kérdéseiről tartandó helyi referendum kihirdetése és a községi lakossággyűlés összehívása,
g) rendeletekről való határozathozatal,
h) a 21. § (1) bekezdése szerinti nemzetközi együttműködésről szóló megállapodások és a község nemzetközi egyesületekben tagként való részvételének jóváhagyása, 
i) a polgármesteri illetmény külön törvény szerinti megállapítása és a polgármesteri tisztség terjedelmének az egész megbízatási időszakra való meghatározása legkésőbb a választás előtti kilencvenedik napig; a polgármesteri tisztség terjedelmének a polgármester javaslatára történő módosítása a megbízatási időszak alatt,
j) a község főellenőrének (továbbiakban: “főellenőr”) megválasztása és visszahívása, a főellenőri tisztség terjedelmének és a főellenőri fizetés meghatározása, a főellenőr jutalmának jóváhagyása,
k) a község statútumának, a helyi képviselő-testület tárgyalási rendjének és a képviselő-testületi tagok javadalmazási alapelveinek jóváhagyása,
l) a község költségvetési és dotációs szervezeteinek létrehozása, megszüntetése és ellenőrzése és a polgármester javaslatára ezek vezetőinek (igazgatóinak) kinevezése és leváltása, gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek alapítása és felszámolása, illetve a községek képviselőinek e gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek képviseleti és ellenőrző szerveibe való jóváhagyása, valamint a község jogi személyeken belüli anyagi részvállalásának jóváhagyása,
m) a község eszközeinek és tevékenységeinek összevonásának jóváhagyása és az egyesületekben való részvétel jóváhagyása, valamint a közös regionális vagy célalapok létrehozásának jóváhagyása,
n) a község önkormányzati tevékenységének gyakorlásához szükséges szervek alapítása és megszüntetése, illetve ezek munkakörének meghatározása,
o) a község tiszteletbeli polgári címének, a község kitüntetéseinek és díjainak adományozása,
p) a község címerének, a község zászlajának, a község pecsétjének, esetlegesen pedig a község himnuszának megalkotása.
 
11.a §
A helyi képviselő-testület helyi referendumot ír ki, ha
a) a községek egyesüléséről, szétválásáról vagy megszűnéséről, esetleg a község megnevezésének megváltoztatásáról,
b) a polgármester visszahívásáról (13a §, (3) bekezdés),
c) a község választásra jogosult lakosainak legalább 30 % által támogatott petícióról,
d) a község megjelölésének megváltoztatásáról van szó, vagy
e) külön törvény így rendelkezik.
A község az (1) bekezdés a) pontja szerint a község szétválásáról szóló referendumot akkor írja ki, ha a szétválás e törvény szerinti feltételei teljesültek.
Az (1) bekezdés c) pontja szerinti petíciót a helyi képviselő-testület által kijelölt legkevesebb három képviselő-testületi tag hitelesíti, akik nem lehetnek a petíciós bizottság tagjai sem pedig a polgármester; a polgármester nem hitelesíti a 13a § (3) bekezdése a) pontjának első alpontja szerint benyújtott petíciót. Ha a petíció megfelel a külön törvényben foglalt feltételeknek, és ha a község szétválásáról van szó, akkor a (2) bekezdés szerinti feltételeknek is megfelel, akkor a helyi képviselő-testület úgy írja ki a helyi referendumot, hogy az a petíció községnek való benyújtásától számított 90 napon belül valósuljon meg; ugyanez vonatkozik a 13a § (3) bekezdése a) pontjának első alpontja szerinti petícióra is.
A helyi képviselő-testület helyi referendumot írhat ki a község önkormányzati tevékenységével kapcsolatos más fontos ügyekről való döntés előtt is (4. §).
A helyi képviselő-testület az (1) bekezdése a), b), d) és e) pontok szerinti és a (4) bekezdés szerinti helyi referendumot úgy írja ki, hogy az helyi referendum kiírásáról szóló határozat meghozatalától számított 90 napon belül valósuljon meg.
A helyi referendum kiírását követően a helyi képviselő-testület haladéktalanul intézkedik a szavazást és a szavazatszámlálást lebonyolító, helyi referendumért felelős bizottság felállításáról és határidőt jelöl ki annak első ülésére vonatkozólag.
A község lekésőbb a helyi referendum napja előtti tizenötödik napig minden választásra jogosultnak értesítést küld a helyi referendum kiírásáról, amelyben feltünteti a helyi képviselő-testület helyi referendum kiírására vonatkozó határozatának jóváhagyási időpontját vagy a petíció kézbesítésének időpontját, azt a kérdést vagy azokat a kérdéseket, amelyekben a község lakosainak döntését kérik, a helyi referendum helyét, napját és pontos időpontját, illetve a szavazólap használatának módját; a község az értesítést ugyanilyen határidővel a község hivatalos hirdetőtábláján és a településén szokásos egyéb módon is közzé teszi.
A helyi referendum akkor érvényes, ha a választásra jogosultak legalább fele részt vett rajta és a döntést a helyi referendumon résztvevők által leadott érvényes szavazatok többségével hozták meg. A helyi képviselő-testület a helyi referendum eredményét a választás eredményéről szóló jegyzőkönyv kézbesítésétől számított három napon belül hirdeti ki a hivatalos hirdetőtáblán.
A helyi referendum megszervezésének részletszabályait a község rendeletben határozza meg.
 
11.b §
A községi lakossággyűlés
A községgel kapcsolatos ügyek megvitatására a helyi képviselő-testület községi vagy községrészi lakossággyűlést hívhat össze.