Tarany

http://www.tarany.hu/

logo                        

 

 

Tarany je obec v Maďarsku v Šomoďskej župe v obvode Nagyatád. Má rozlohu 5468 ha a žije tu 1240 obyvateľov.

Rozloha: 54,68 km²
Populácia: 1 274 (2004)

 

Krátke štúdium o nadviazaní priateľskej spolupráce medzi obcami

Autor:  Csiba Renáta 

Pracujem v Maďarsku ako kultúrny referent, analytik, plánovač a kultúrny manažér v Somogyskej župe, v prihraničnej obci na juhu Maďarska).

Pri svojej práci som si uvedomila, že v posilňovaní konkurencieschopnosti obcí zohráva úlohu mnoho faktorov, pretože: „Obce sa musia vyvíjať takým smerom, aby ich samospráva bola schopná  zabezpečiť rôzne stupne vývoja v oblasti  kultúry, vzdelávania a zdravotníctva .“

Sprostredkovanie kultúry, vzdelávania, vzdelanosti a manažment tvorivosti je  úloha, ktorá  prekračuje hranice štátu. 

„Naša spojitosť s európskymi  krajinami sa odzrkadľuje najmä v spolupráci. Spolupracujú najmä zemepisne a kultúrne blízke krajiny, tie  ktoré boli v minulosti  úzko späté s Maďarskom.“

Nadviazanie partnerstva medzi obcou Blatná na Ostrove (Slovenská republika) a obcou Tarany (Maďarská republika) 

Samospráva obce Tarany si zobrala pod záštitu  nadviazanie partnerskej spolupráce medzi obcou Blatná na Ostrove a Tarany. Prípravné práce začali v septembri roku 2007.

Bola som jedným z iniciátorom  nadväzovania  partnerskej spolupráce medzi samosprávami oboch obcí a to najmä svojim projektom „dedina priateľstva“, ktorý som predložila.

Základnú myšlienku tohto partnerstva (a neskôr aj zorganizovanie spolupráce) mi vnukla skutočnosť, že žijem a pracujem  v Maďarsku ako občan Slovenska. (moje dvojité videnie „Domovina Slovensko“ ,  „Domov Maďarsko“)

Pozvanie oficiálnej delegácie obce Blatná na Ostrove a jej futbalového družstva seniorov na Majáles 1. mája 2008 v obci Tarany bolo prvým krokom k začatiu spolupráce medzi oboma obcami.

Do obce prišla slovenská delegácia v popoludňajších hodinách 30. apríla 2008.

Pozvaných hostí slávnostne privítal starosta obce spolu s notárom a celou samosprávou. Obec Tarany si uctila vzácnu návštevu zo Slovenska kultúrnym programom vysokej úrovne, s cieľom  urobiť  prvé stretnutie nezabudnuteľným pre obe strany.

Po bohatom kultúrnom programe samospráva obce pripravila slávnostnú recepciu , v rámci ktorej sa začalo vzájomné predstavovanie sa a spoznávanie.

Po krátkom odpočinku dvojdňový pobyt hostí pokračoval prehliadkou obce Tarany, spoznávaním jej súčasnosti a minulosti. Miestny farár poukazoval hosťom kostol, oboznámil ich s jeho slávnou minulosťou. Delegáciu  konským záprahom previezli po inštitúciách obce a nakoniec si prezreli aj miestny vinohrad.

Obec Tarany sa nazýva aj „Buncek – falva“ práve podľa tu pestovanej odrody hrozna „Buncek“.

Spoznávanie pamätihodností obce sa skončilo v miestnom kultúrnom dome, kde po večeri a rôznorodom zábavnom programe (vystúpil miestny ženský spevácky zbor, ľudové tance) sa spoločne zabávali v  karaoke schou miestni obyvatelia s blatňančanmi.

Na druhý deň ráno v deň Majálesu vlajky oboch obcí veselo viali vo vetre a zvysoka vítali všetkých zúčastnených.

V rámci osláv majálesu sa aj obyvatelia obce mali možnosť osobne sa zoznámiť so slovenskou delegáciou, s budúcimi partnermi.

V priebehu doobedia sa realizovala súťaž ulíc obce vo varení, na ktorej sa zúčastnili aj hostia, členky speváckeho súboru a  nezisková organizácia obce (Spoločnosť pre Tarany).

Na obed sa zišli malí i veľkí. Mohli si pochutnávať na rôznych domácich špecialitách, ale nemohli chýbať ani slovenské špeciality.

Každé jedlo veľmi chutilo a zo zúčastnených družstiev 3 družstvá boli ocenené (bronzová, strieborná a zlatá lyžica a zároveň získali pamätný list).

V rámci majálesu sa odohral aj priateľský futbalový zápas medzi družstvami seniorov. Víťazom futbalového zápasu sa stalo družstvo Blatnej na Ostrove a zároveň jeden hráč družstva získal aj titul "najšportovejšieho" hráča.

V neskorých popoludňajších hodinách sa delegácia hostí poďakovala hostiteľom za ich srdečné a priateľské pohostenie. Zdôraznili skutočnosť, že počas týchto dvoch dní obe strany hľadali možnosti spolupráce do budúcnosti. K partnerskej spolupráci navrhli, aby sa starostovia stretli a pracovali na projekte ďalšej spolupráce.Po odznení ďakovných príhovorov hostia odcestovali domov.

Podľa nášho názoru toto stretnutie bolo veľmi užitočné a úspešné. Svedčí o tom aj následné pozvanie starostky obce Blatná na Ostrove na opätovanie návštevy dňa 5. júla 2008 na Dni obce.

Poďakovanie patrí každému, kto spolupracoval na zorganizíovaní tohto priateľského stretnutia.

Plány do budúcna 

V rámci priateľských rozhovorov boli  navrhnuté  rôzne námety na spoluprácu samospráv do budúcna. Medzi inými aj spečatenie spolupráce slávnostným podpísaním zmluvy o spolupráci medzi oboma obcami a to v rámci festivalu Buncek 6. septembra 2008 v obci Tarany.

Cieľom spolupráce je nielen spolupráca na úrovni samospráv, ale zároveň aj zapojenie obyvateľstva, podnikateľov a jednotlivých organizácií do vzájomnej spolupráce. Pretože len tá spolupráca prináša aj svoje ovoce, ktorú si osvojil a zároveň sa jej aj aktívne zúčastňujú všetky dotknuté strany.

Sme presvedčení, že naša spolupráca bude toho príkladom a naše plány prinesú osoh obom stranám.

Máme veľkú radosť z toho, že práve spoločnými cieľmi sme potvrdili súdržnosť a priateľstvo slovenského a maďarského národa.