Viacúčelové ihrisko

Nachádza sa v areály futbalového ihriska. Podmienky používania ihriska upravuje prevádzkový poriadok ihriska.

 

Prevádzkový poriadok  pre viacúčelové ihrisko s umelou trávou

Všeobecné informácie:

Vonkajšie umelé trávniky s kremičitým vsypom sú jednoducho udržiavateľné povrchy určené predovšetkým na rekreačné a výkonnostné prevádzkovanie tenisu, volejbalu, nohejbalu a minifutbalu. Oplotenie viacúčelového športového ihriska je zhotovené z pozinkovaných profilov, PP preglejky a PE sietí, ktoré slúžia na zamedzenie nadmernému úniku lôpt a ochrane plochy pred negatívnym pôsobením nadmerného znečisťovania plochy vplyvom pohybu hráčov mimo hracej plochy. Hracia plocha má rozmer 33x18 metrov, ochranné siete sú vysoké po dlhých stranách 4 metre a po krátkych stranách ihriska 5 metrov. Pred vstupnými bránami je vytvorená plocha zo zámkovej dlažby, ktorá slúži na prezutie hráčov a ako plocha vymedzená pre striedajúcich hráčov.

Prevádzkové podmienky:

Pre pohyb po ihrisku musia športovci používať vhodnú športovú obuv. Pre futbal je možné použiť turfy s krátkymi gumovými alebo plastovými kolíkmi. Je prísne zakázané vstupovať na trávnik v kopačkách s dlhými a kovovými kolíkmi. Pri ostatných druhoch športov doporučujeme používať  vhodnú športovú obuv s drsnou podrážkou. Na ihrisko sa vstupuje v čistej športovej obuvi. Po povrchu je zakázané šmýkať ťažké predmety (brány a pod.).

Pri hrách tenis, volejbal a nohejbal musia športovci sami prispôsobiť hraciu plochu (nasunutie stĺpikov, napnutie siete a pod.) a po ukončení hry sú povinní odstrániť toto športové náčinie a upraviť hraciu plochu v miestach určených na nasunutie stĺpikov (prípadne dosypať kremičitý piesok).

Deti do 10 rokov majú povolený vstup a používanie ihriska len v sprievode svojich rodičov, prípadne osoby – vedúceho, ktorá je staršia ako 18 rokov.

Elektrické osvetlenie ihriska smie obsluhovať len vedúci skupiny.

Prevádzková doba a poplatok za využívanie športovej plochy:

Pondelok - Piatok   od 8,00 hod. do 20,00 hod. 
Sobota, nedeľa       od 8,00 hod. do 21,00 hod.

Termín a čas užívania treba dohodnúť dopredu – 2 hodiny pred použitím ihriska na t.č. +421 918 500 470, alebo na t.č. +421 31/55 98 115.

Poplatok za užívanie:     

tenis 4,00 Eura/hodina
futbal, volejbal a nohejbal: 10,00 Eur/hodina

Od poplatku sú oslobodené:  deti obce Blatná na Ostrove do 15 rokov veku v prípade, že ihrisko používajú bez osvetlenia a futbalisti občianskeho združenia TJ Dynamo v rámci tréningu. 

Zakázané činnosti:

- šplhať a liezť po nosných konštrukciách ihriska vrátane ochranných PE sietí,
- kopať do mantinelov ihriska alebo ich úmyselne ničiť ostrými predmetmi,
- preliezať cez oplotenie ihriska, prípadne ho akokoľvek narušovať,
- ničiť rezať alebo trhať ochranné lišty mantinelov z mäkčeného PVC,
- stúpať, prípadne sa húpať na vstupných dverách do ihriska,
- narúšať akýmkoľvek spôsobom celistvosť oplotenia ihriska  a jeho napínacích prvkov,
- jesť a piť priamo na ihrisku,
- fajčiť a vodiť psov v celom areály základnej školy.

Záverečné ustanovenie:

Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá vedúci skupiny.

Prípadné vzniknuté škody počas užívania ihriska je užívateľ povinný bez meškania nahlásiť prevádzkovateľovi (Obec Blatná na Ostrove) a vzniknutú škodu odstrániť na vlastné náklady.

V Blatnej na Ostrove, 31.10.2009.

 

         Mgr. Terézia Földváryová, starosta obce