Odpadové hospodárstvo

Informácie o nakladaní s odpadom na území obce Blatná na Ostrove pre rok 2023 

 

NETRIEDENÝ (KOMUNÁLNY) ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

 

Na  tento účel je možné používať 110 alebo 120 litrové kovové alebo umelohmotné nádoby. Uskutoční sa v pondelok, dvojtýždenným intervalom, každý párny týždeň. Označovanie smetných nádob používaných na komunálny odpad s nálepkou na rok 2023 budú vykonávať zamestnanci obecného úradu v deň odvozu, dňa 6. marca 2023 (pondelok), v čase od 8,00 – do 16,00 hodiny. Smetné nádoby v uvedenom čase nechávajte na verejnom priestranstve.

 

Občania s trvalým pobytom na území obce môžu ostatný netriedený odpad v obmedzenom množstve uložiť  bezplatne na zbernom mieste pri futbalovom ihrisku.  Maximálne množstvo bezplatne vyvezeného netriedeného odpadu je: 1 fúrik za mesiac/domácnosť alebo menší príves s nosnosťou do 200 kg za štvrťrok/domácnosť. Väčšie množstvo je každý občan povinný odovzdať na vlastné náklady na skládke vo Veľkej Pake! Veľkoobjemový netriedený odpad (napr. nábytok, koberec...) je možné odovzdať pri uskutočnení mimoriadneho zberu, ktorý sa uskutočňuje 1x do roka (jeseň). Termín a spôsob sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

 

Ďalej použiteľné predmety: Na tento účel je vyhradený  uzavretý priestor s prístreškom. Je tu možné uložiť prebytočné funkčné predmety, ktoré budú môcť obyvatelia ďalej odobrať a použiť. O uložení predmetov rozhodne správca zbernej plochy.

 

Otváracie hodiny zberného miesta

(pri futbalovom ihrisku)

                         apríl -september          október - marec

Pondelok         15,00 – 18,00 hod.       14,00 – 17,00 hod.

Piatok               15,00 – 18,00 hod.       14,00 – 17,00 hod.

Sobota – prvá sobota  v každom mesiaci

                          9,00 – 12,00hod.          

 

Uloženie  odpadu je možné počas otváracích hodín zbernej plochy obce!

 

TRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

 

PAPIER - zbiera sa v domácnostiach do nádoby pre papier (odvoz podľa  harmonogramu), prípadne do kontajnera na zbernom mieste alebo na školskom dvore.

Do čoho zbierame: plastová smetná nádoba.  Čo zbierame?  Noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne  zoznamy, baliaci papier, kancelársky papier, kartóny. Čo nezbierame? Tetrapakové obaly (od mlieka, džúsov) povoskovaný papier, papier znečistený tukom, plienky.

PLAST –   zbiera sa v domácnostiach do vriec (odvoz podľa harmonogramu). Do čoho zbierame: plastové vrecia. Čo zbierame?  PET fľaše od  nealko nápojov, sirupov, vína (pred zberom zašliapnite), fľaše od   čistiacich prostriedkov (šampónov, tekutých mydiel, aviváže), Tetrapack krabice (od mlieka, a minerálok), plechovky,   (pivo, nealko nápoje), kovové konzervové plechovky, baliaci materiál (igelitové sáčky, tašky, vrecia), poháre od šalátov, jogurtov, smotany, kelímky od masla a margarínov, fľaše od oleja, plastové obedáre, plastové poháre a taniere, agrofóliu, rozbité debne, záhradkársky nábytok, bandasky, kanistre, vedrá. Čo nezbierame?

Znečistený plastový a kovový odpad, linoleum,  molytan, polystyrén. 

Plastové fľaše stlačte! Budete mať viac   miesta vo vreciach a my budeme prevážať menej vzduchu.

POUŽITÝ  KUCHYŇSKÝ  OLEJ – zbiera sa do PET fliaš, do vyhradenej zbernej nádoby na zbernom dvore.

POLYSTYRÉN – zbiera sa do veľkých vriec na zbernom dvore.

SKLO – zbiera sa do zberných nádob pri cintoríne. Zbierame   sklo, ktoré je možné uložiť do kontajnera. Uloženie skla vedľa nádoby je zakázané! ČELNÉ SKLÁ VOZIDIEL NEZBIERAME!

BATÉRIE –   odovzdať pri nákupe nových batérií v predajni  alebo na zbernom mieste.

PLASTOVÉ VRCHNÁČIKY – do zbernej nádoby tvaru srdce, pri potravinách Mini-Metro.

ELEKTRONICKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE – odovzdať pri nákupe nových spotrebičov v predajni alebo na zbernom mieste.

TEXTIL –  do zberných nádob pri cintoríne, alebo je možné darovať  na  dobročinné účely: termín  a  miesto  zberu sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

BIOLOGICKÝ ODPAD  - kompostuje sa  vo vlastných záhradách: pokosená tráva, burina, lístie a kôra, zvädnuté časti rastlín, odrezané konáriky drevín, odrezky z kríkov, živých plotov, kuchynský odpad - zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia,  škrupiny vajec, káva, čaj. Na zbernom mieste naďalej prijímame iba pokosenú trávu. Ak máte záujem o kompostér, obec Vám ho bezplatne poskytne na užívanie.

DREVENÝ ODPAD – triedenie na zbernom mieste, zvlášť: - haluzina,  konáre a kríky,  - dosky, hranoly a hrubšie konáre, - okenné rámy.

PNEUMATIKY – odovzdať distribútorovi, t.j. predajcovi alebo v servise pri výmene pneumatík.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD – Poplatok hradí  producent, ktorý  tento odpad  vyprodukoval. Fyzická  osoba  (nie podnikateľ) poplatok zaplatí v hotovosti  na  obecnom  úrade, pred  uložením  drobného  stavebného  odpadu na zberné miesto.
Výška poplatku:
fúrik stavebný 3,50 €,
dvojkolesový ručný vozík  7,00  €,
menší príves s nosnosťou do 200  kg  14,00  €,  
príves za osobný automobil s nosnosťou do  400 kg   28,00  €.
Po zaplatení  poplatku  na  obecnom úrade  producent  odpadu  obdrží  potvrdenie  o  zaplatení a žetón.  Pri odovzdaní odpadu na zbernom mieste žetón odovzdá zamestnancovi zberného dvora.    

 

Štatistické informácie o odpadoch za rok 2022

Vytriedený odpad 790, 11 t
Zmesový komunálny odpad 216,09 t
Objemový odpad 26,73 t
Drobný stavebný odpad 44,83 t
Pomer vytriedeného odpadu 63,59%

 

Informácia o výške poplatku za odvoz odpadu

ROK 2022: Skutočná výška výdavkov na odpad dosiahla 45,75 Eur/občan. Obec na  osobu doplácala 18,74 €.

ROK 2023: Zvýšenie cien za uloženie na skládke odpadov a dopravcu neobišlo ani našu obec. Výdavky obce  v roku 2023 sa zvýšia min. o 20 %. Výšku poplatku sme boli nútení zvýšiť na 45  €/občan, stále však nie sme na „nule“. Výdavky na likvidáciu odpadu stále prevyšujú príjem z poplatku občana.  Predpokladaný rozdiel 9.- Eur/osoba  bude dotovať obec.   

 

kalendár zvozu