Prístup k informáciám

Obec Blatná na Ostrove je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie.  

Podľa § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o slobode informácií):

Zbierka zákonov SR
Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.
 

Všeobecne záväzné nariadenia
Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Sťažnosti
Sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade:

  • Písomne v podateľni obecného úradu.
  • Ústne - do zápisnice - na obecnom úrade.
     

Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania
Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.
 

Uznesenia obecného zastupiteľstva
Do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.
 

Informácie o obci
Informácie o obci možno získať ústne, písomne na tunajšom obecnom úrade.

 

Čo musíte vedieť:

KTO má nárok na informácie?

Každý

KTO musí sprístupňovať informácie?

Štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právo rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy a iné fyzické alebo právnické osoby, o ktorých tak ustanovuje zákon.

ČO musí byť sprístupnené?

Všetky informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii, ak to nevylučuje iný zákon a ak sa na ne nevzťahujú obmedzenia podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

ČO nemôže byť sprístupnené?

Informácie, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť, informácie, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobnosti a osobných údajov a taktiež informácie označené ako obchodné tajomstvo. Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám vymedzuje § 11

                                       

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám    

Smernica č. 1/2010 o sprístupňovaní informácií